Regulamin

Regulamin sprzedaży

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z  Użytkownikiem Serwisu.

 3. Korzystanie z usług Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

 4. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (23% VAT).

§2 Rejestracja w Serwisie

 1. Aby dokonać zakupu musimy dokonać rejestracji.

 2. Rejestracja wymaga podania następujących danych osobowych: adresu poczty elektronicznej e-mail.

 3. Dostęp do Konta Użytkownika jest możliwy wyłącznie po podaniu adresu e-mail oraz hasła ustalonego przez Użytkownika. Użytkownik zabezpiecza dostęp do swojego hasła w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z tym hasłem przez osoby nieupoważnione.

§3 Zasady składania i realizacji zamówień w Serwisie

 1. Sklep oferuje sprzedaż kursów online w postaci filmów wideo.

 2. Sprzedaż następuje na podstawie zamówienia składanego przez Użytkownika.

 3. Zamówienia może dokonać wyłącznie zalogowany użytkownik po wcześniejszej rejestracji.

 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

  1. Potwierdzenie szczegółów zakupu

  2. Dokonanie płatności

 5. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem zawierającym informacje potwierdzające treść złożonego zamówienia.

 6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

§4 Płatności

 1.  Użytkownik dokonuje płatności za pomocą serwisu Tpay.com.

 2. Faktura wystawiana jest automatycznie dla użytkowników, którzy podczas składania zamówienia zaznaczyli pole "Chcę otrzymać fakturę VAT".

§5 Warunki udostępnienia kursów/artykułów

 1. Otrzymanie przez Sklep od Tpay.com potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika powoduje automatyczne udostępnienie kursu/artykułu kupionego przez Użytkownika.

 2. Udostępnienie kursów/artykułów następuje poprzez udostępnienie Użytkownikowi kursu/artykułu do pobrania oraz możliwości oglądania online bezpośrednio na serwisie. – od chwili udostępnienia kursu/artykułu może zostać pobrana przez Użytkownika bez limitu czasowego, przy czym pobranie kursu/artykułów wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego konkretnego kursu/artykułu – na zasadach określonych poniżej.

 3. Sprzedaż kursu/artykuły umożliwia korzystanie z kursu/artykułu wyłącznie na własny użytek Użytkownika. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie kursu/produktu wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. W odniesieniu do kursu/artykuły, których pobieranie Użytkownik rozpoczął przed upływem dziesięciu dni od zawarcia Umowy ze Sklepem, wyłączone jest prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn. zm) [„Ustawa”]

 2. W przypadkach innych niż określone w ust 1 powyżej, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Użytkownik może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia pisemnego przesłanego na adres Sklepu bądź mailowego na adres kontakt@cgwisdom.pl. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje wyłącznie konsumentom.

 3. W razie odstąpienia od umowy, niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni, Użytkownikowi zwrócona zostanie uiszczona cena. Zwrot nastąpi poprzez system płatności, z którego Użytkownik realizował zamówienie.

 4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach określonych w art. 10 ust 3 Ustawy określonej w ust 1 powyżej, tj. w zakresie:

  1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów)

  2. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

  4. świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

  6. dostarczania prasy,

  7. usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

§7 Reklamacje

 1. Każdy Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek kursów/produktów).

 2. Reklamacje powinny być składane przez formularz kontaktowy na stronie serwisu lub pocztą elektroniczną – na adres: kontakt@cgwisdom.pl

 3. Serwis ustosunkowuje się do reklamacji Użytkownika w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.

 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z udostępnieniem Użytkownikowi nowego kursu/artykułu  bądź usunięcia wady w kursie/artykule, koszty z tego wynikające ponosi Sklep.

§8 Ochrona prywatności

 1. Rejestrując się w Serwisie i składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

 2. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

§9 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10 Usunięcie, zawieszenie Konta Użytkownika

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z utrzymywania Konta w Serwisie zgłaszając chęć usunięcia konta przez formularz kontaktowy na stronie serwisu lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@cgwisdom.pl.

 2. W razie rezygnacji z utrzymywania Konta w Serwisie, Spółka usuwa Konto oraz wszystkie dane i informacje zgromadzone na Koncie, w szczególności Użytkownik traci możliwość dalszego pobierania zakupionych kursów/artykułów.

 3. Sklep może zawiesić Konto Użytkownika, a po upływie 30 dni od zawieszenia usunąć je,  jeżeli:

  1. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik wykorzystuje Konto w celach niezgodnych z prawem, w szczególności, że Użytkownik złamał postanowienia Regulaminu określone w § 11 ust. 2, 3, 4 poniżej.

  2. Użytkownik dopuszcza się z użyciem Konta działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa bądź prawnie chronione dobra osób trzecich – w tym m in. narusza warunki licencji producentów gier.

 4. W każdym z przypadków, o których mowa w ust. 3 powyżej, przed usunięciem Konta Użytkownika, Spółka prześle na podany przez Użytkownika adres e-mail informację o zawieszeniu Konta Użytkownika.

 5. Użytkownik może sprzeciwić się zawieszeniu Konta Użytkownika składając reklamację,  w terminie 16 dni od dnia przesłania przez Sklep informacji o zawieszeniu Konta Użytkownika, podając jednocześnie uzasadnienie, dlaczego według niego nie zachodzą przesłanki do zawieszenia Konta Użytkownika.

 6. Sklep rozpatruje reklamację, o której mowa w ust. 5 w terminie 14 dni.

 7. W przypadku brak pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, Konto zostanie usunięte.

 8. Konto Użytkownika może zostać usunięte bądź zawieszone w każdym czasie, jeżeli na Sklep zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych lub natychmiast wykonalnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, w tym organów ścigania, wydanych zgodnie z przepisami prawa.

§11 Zastrzeżenia

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zobowiązuje się względem Sklepu nie używać Serwisu do celów niezgodnych z prawem lub celów zabronionych na mocy postanowień Regulaminu.

 2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób, który może spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub niesprawność strony lub zakłócać możliwość swobodnego korzystania z serwisu przez innych Użytkowników.

 3. Zabrania się uzyskiwania lub podejmowania kroków mających na celu uzyskanie kursów/artykułów, materiałów lub informacji za pośrednictwem środków, w tym urządzeń technicznych, jakie w sposób zamierzony nie zostały udostępnione przez Spółkę.

 4. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się m.in. od:

  1. znieważania, prześladowania, dręczenia, zastraszania innych osób, w tym innych Użytkowników Serwisu lub naruszania ich praw (np. prawa do prywatności i wizerunku).

  2. rozpowszechniania materiałów lub informacji niezgodnych z prawem, o charakterze obraźliwym, szkalującym, jakie mogłyby stać się powodem dyskryminacji lub podżegać do nienawiści, nakłaniać do przemocy wobec jednej osoby lub grupy osób z powodu przynależności rasowej, wyznawanej religii lub narodowości, lub informacji, które, ze względu na propagowanie takich przestępstw, mogłyby być krzywdzące dla ofiar przestępstw wobec ludzkości.

  3. Ograniczania innym Użytkownikom możliwości swobodnego korzystania z Serwisu.

  4. publikacji reklam oraz przekazów promocyjnych jakichkolwiek produktów (w tym odnośników do innych stron internetowych)  bez zezwolenia Spółki. Reklamy oraz przekazy promocyjne publikowane bez takiej zgody będą usuwane przez Spółkę.

  §12 Polityka Prywatności - Aplikacja Facebook


  1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania z aplikacji umieszczonej na stronie www.cgwisdom.pl.
  2. Użytkownikiem aplikacji jest osoba, która uruchomiła ją na Facebooku.
  3. Wszystkie funkcje aplikacji działają zgodnie z regulaminem Facebooka.
  4. Administrator zbiera dane zgodnie z żądaniem w oknie autoryzacji aplikacji. Są one przekazywane bezpośrednio przez Facebook, tylko po autoryzacji aplikacji przez Użytkownika.
  5. Część danych zbieranych jest automatycznie, np. adres IP, dane przeglądarki, czy informacje na temat systemu operacyjnego Użytkownika.
  6. Dane wykorzystywane przez aplikacje są wykorzystywane w trakcie jej działania lub później, zgodnie z udzielaną przez Użytkownika zgodą.
  7. Dane zbierane automatycznie wykorzystywane są do analizy zachowań Użytkownika, zbierania o nim danych demograficznych lub do personalizacji wyświetlanych mu treści.
  8. Dane zebrane od Użytkownika, w przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu, naruszenia prawa lub, gdy przepisy prawa będą tego wymagały, Administrator może udostępnić odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości.
  9. Aplikacja wykorzystuje również pliki cookies do zbierania informacji o Użytkowniku i dostarczania danych statystycznych. Wyłączenie przez Użytkownika zapisywania plików cookies w przeglądarce może zakłócić działanie aplikacji.
  10. Wszystkie zebrane przez Administratora informacje są przechowywane na jego serwerach. Są to informacje przekazywane do bazy danych Administratora, część danych zapisywanych jest bezpośrednio w przeglądarce na komputerze Użytkownika. Przekazywanie danych na serwery Administratora odbywa się w bezpieczny sposób z wykorzystaniem protokołu SSL.
  11. Wszystkie dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 wraz z późn. Zmianami).
  12. Udostępniając swoje dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności.
  13. Aktualność danych Użytkownika wynika z informacji zawartych w profilu Użytkownika na Facebooku.
  14. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, co potwierdza autoryzując aplikację. Brak autoryzacji aplikacji uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie z aplikacji z uwagi na okoliczności opisane powyżej.
  15. Użytkownik ma prawo wglądu oraz żądania zmiany swoich danych. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
  16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość przetwarzanych danych, a jedynie za sposób ich przechowywania i przetwarzania.
  17. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu poprzez publikując go w internecie i opisując datą publikacji
   

§13 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu

 3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia ogłoszenia z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

Dane firmy, do której należy Sklep:

Red Gear Mateusz Ciećwierz
Żytnia 1B
05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 7742958423